INTEGRACJA BAZ DANYCH SYSTEMU OŚWIATY

Projekt ma na celu integrację rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia instytucjom odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych rzetelnych, spójnych, kompletnych danych, co przyczyni się do prowadzenie polityki oświatowej państwa na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym w sposób służący podnoszeniu jakości i upowszechnianiu edukacji oraz usprawniający finansowanie zadań oświatowych.

Integracja ma na celu wyeliminowanie dualizmu wprowadzania tożsamych danych oraz umożliwienie wielokrotnego wykorzystywania danych raz wprowadzonych.

Więcej informacji

2019-04-30

Przedmiotem zamówienia będą usługi projektowania i wykonania interfejsu graficznego (rola GUI Designer – dalej Usługa)  na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych systemu oświaty” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-04.

2019-04-26

Przedmiotem zamówienia będą usługi wykonania testów i audytów bezpieczeństwa oraz pomiarów wydajnościowych aplikacji z interfejsem użytkownika WWW (Usługa) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych systemu oświaty” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-04.

Warto przeczytać