OPRACOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI E-MATERIAŁÓW DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – OBSZAR XIII – E-MATERIAŁY DLA BRANŻY RYBACKIEJ, TRANSPORTU WODNEGO

Tytuł projektu

„Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego – OBSZAR XIII –
e-materiały dla branży rybackiej, transportu wodnego” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3036/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.2021 do VIII2022 r., 32 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru XIII; Branży rybackiej; transportu wodnego, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 239 310,00 PLN, z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 5 258 490,47 PLN
– ze środków dotacji celowej: 980 819,53 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-03-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Sp. z o. o.– Partner Wiodący

IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner 1

OctopusVR Sp. z o.o. – Partner 2        

Warto przeczytać