OPRACOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI E-MATERIAŁÓW DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – OBSZAR XII – E-MATERIAŁY DLA BRANŻY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ, TRANSPORTU DROGOWEGO, TRANSPORTU KOLEJOWEGO, TRANSPORTU LOTNICZNEGO

Tytuł projektu

„Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego – OBSZAR XII –
e-materiały dla branży spedycyjno-logistycznej, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3035/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.2021 do VIII.2022 r., 76 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru XII; Branży spedycyjno-logistycznej; transportu drogowego; transportu kolejowego; transportu lotniczego, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 12 349 920,00 PLN, z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 10 408 512,58 PLN
– ze środków dotacji celowej: 1 941 407,42 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-03-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner Wiodący

IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner 1

OctopusVR Spółka z o.o. – Partner 2

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej – Partner 3

Warto przeczytać