Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem – Sprawozdania i Bilanse

System jest przeznaczony dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Automatyzuje tworzenie, przekazywanie oraz agregowanie podsprawozdań niezbędnych do przygotowania informacji dodatkowej oraz na ich podstawie tworzy sprawozdanie wymagane rozporządzeniem.

Ponadto, Cesarz zawiera komplet sprawozdań finansowych (bilans jednostki, bilans łączny, bilans budżetu, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki). Unikalna funkcjonalnością jest zautomatyzowanie procesu przygotowania bilansu skonsolidowanego, którego przygotowanie opiera się o konsolidacje sprawozdań bilansów jednostkowych;

  • jednostek i zakładów budżetowych
  • instytucji kultury
  • spółek
  • publiczne ZOZy
  • fundacje, których założycielem jest JST

Sprawozdania jednostkowe zawierają arkusz wyłączeń umożliwiający wykazanie wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Arkusz wyłączeń posiada funkcje sprawdzania online poprawności zaewidencjonowanych rozrachunków.

Jak działa program Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem?

„Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem – Sprawozdania i Bilanse” posiada zróżnicowane poziomy uprawnień pozwalające na dostęp poprzez przeglądarkę internetową do sprawozdań tylko danej jednostki lub grupy jednostek np. CUW oraz najszerszy poziom uprawnień – na poziomie JST pozwalający weryfikować, agregować komplet wymaganych sprawozdań.

System współpracuje z programami finansowo-księgowymi oraz programem Besti@ eksportując do systemu plik xml z łącznym i skonsolidowanym sprawozdaniem.

System nie wymaga żadnej instalacji w jednostkach ani w JST.

Warto przeczytać