Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez IT Systems and Solution sp. z o.o. (dalej: „ITSS”, „my”), danych osobowych osób współpracujących, korzystających z usług świadczonych przez ITSS (dalej: „Użytkownicy”, „Klienci”). 

Szanując prywatność naszych Użytkowników oraz Klientów udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów. 

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki jest polityka cookies. Informacje o plikach cookies stosowanych na stronie  www.itss.pl  znajdziecie Państwo  tutaj

Dane kontaktowe ITSS

IT Systems and Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-993), ul. Syta 68A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000331875, NIP 527-260-57-31, REGON 141893000 
Adres: IT Systems and Solution sp. z o.o., Warszawa (02-993), ul. Syta 68A
Strona: www.itss.pl
E-mail:  sprawy ogólne: biuro@itss.pl, sprawy handlowe: handlowy@itss.pl, zgłoszenia serwisowe: serwis@itss.pl 

Przepis prawa o ochronie danych osobowych 

Polityka Prywatności ITSS opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwane inaczej „RODO”.

Sposób pozyskiwania danych osobowych 

Na stronie głównej ITSS pod adresem  www.itss.pl  mogą być zbierane także dane osobowe osób wysyłających formularz kontaktowy celem kontaktu z przedstawicielami firmy. Ponadto dane osobowe zbierane są z wykorzystaniem środków komunikacji, podczas spotkań (eventy, działania promocyjne, śniadania technologiczne, itd.) 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Firma ITSS w ramach przetwarzanych danych przykłada szczególną wagę do tego, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób rzetelny, zgodny z prawem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy: 

 • Przetwarzamy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie. 
 • Cele zbierania danych osobowych są jasno określone, mają również oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 
 • Egzekwujemy prawa osób, których dane dotyczą, m.in. prawo do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. 
 • Zbierane przez nas dane osobowe są aktualizowane, a także reagujemy niezwłocznie na każdy wniosek o ich sprostowanie. 
 • Zapewniamy prawo do dostępu danych osobowych oraz ich poprawiania 
 • Przechowujemy dane osobowe jedynie do okresu niezbędnego do realizacji celów, którym są przypisane (chyba, że zachodzą okoliczności mogące ten okres wydłużyć). 
 • Chronimy dane osobowe z uwzględnieniem dostępności, integralności oraz poufności, a także przed innymi bezprawnymi formami przetwarzania. 
 • Przekazanie danych innym podmiotom następuje w sposób bezpieczny, przy uzgodnieniu oraz egzekwowaniu warunków zapisanych w umowie powierzenia, tworzonej indywidualnie, z każdym podmiotem przetwarzającym zachowując przy tym zgodność z przepisami prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych 

ITSS realizuje prawa Użytkowników oraz Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). 

Użytkownik ma prawo do: 

 • Wycofania zgody  
 • Dostępu do danych 
 • Sprostowania  
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 • Usunięcia danych osobowych przez ITSS („prawo do bycia zapomnianym”)  
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 • Przenoszenia danych 

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, można przesłać mailowo na adres: biuro@itss.pl, lub pisemnie na adres IT Systems and Solution sp. z o.o., Warszawa (02-993), ul. Syta 68A.   

W formularzu wniosku prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). W celu realizacji niektórych wniosków firma ITSS może potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej. 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

ITSS zapewnia techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zapewnienie bezpieczeństwa przez ITSS jest uwzględniane także podczas projektowania infrastruktury.  

Posiadamy procedury bezpieczeństwa, które obejmują zachowanie bezpieczeństwa dostępu do danych, procedury wykonywania kopii zapasowych, monitoring oraz ochronę pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe. Dbając o zachowanie bezpieczeństwa posiadamy również wdrożone procedury zarządzania incydentami, a także gwarantujemy uwzględnić:  

 • Poufność danych osobowych – niwelując sytuacje, w których Państwa dane zostaną przypadkowo ujawnione osobom trzecim, 
 • Integralność danych osobowych – poprzez ochronę przed przypadkową modyfikacją, 
 • Dostępność danych osobowych – zapewnienie o dostępie upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba. 

Pracownicy ITSS są zobowiązani do zachowania poufności przetwarzanych danych, wdrażania w życie dobrych praktyk postępowania z danymi tak, aby poziom bezpieczeństwa nie malał. Przetwarzanie danych przez osoby trzecie następuje jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe, podane na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. 

Jak przetwarzamy dane? 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

ITSS przetwarza dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Podczas zbierania danych osobowych kierujemy się zasadą minimalizmu. 

Przetwarzanie danych wprost powiązane jest z art. 6 RODO. O podstawie prawnej oraz celu przetwarzania każdorazowo informujemy Państwa w osobnym komunikacie bądź umowie. 

Główne podstawy przetwarzania Państwa danych: 

 • Zgoda, 
 • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy, 
 • Prawnie uzasadnione interesy. 

Jakie dane możemy przetwarzać? 

W zależności od kategorii podmiotu dane osobowe, mogą obejmować różny zakres w zależności tego czy są Państwo naszym Klientem lub osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami. 

Odbiorcy danych osobowych? 

Twoje dane możemy przekazać podmiotom z którymi współpracujemy na podstawie umów powierzenia oraz podmiotom, które zobligowane są do przetwarzania danych na podstawie przepisów. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. 

Zmiany w Polityce 

W wyniku potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty, ITSS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce.